Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 23. 6. - 29. 6. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pracovní týden zahájí jednání Rady pro zahraniční věci, kde se ministři budou zabývat problematikou krizových oblastí, jako je Ukrajina či Sýrie. V úterý se koná jednání Rady pro obecné věci, která ukončí přípravy na nadcházející jednání Evropské rady. Ministři se také budou zabývat asociačním procesem s Albánií či integrovanými doporučeními pro členské státy. Den poté začíná dvoudenní plenární zasedání Výboru regionů, přičemž se první den ponese v duchu problematiky městské politiky. Ve čtvrtek členové projednají např. stanovisko ke strukturální reformě bank v EU a transparentnosti stínového bankovnictví. Tento den také začíná dvoudenní zasedání Evropské rady, kromě problematiky svobody, bezpečnosti a práva pořad jednání zahrnuje např. i oblast klimatu a energetiky a to ve vztahu k rámci pro rok 2030.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 23. června

 • Rada pro zahraniční záležitosti se bude zabývat situací na Ukrajině, v rámci Jižního partnerství se projedná situace v Sýrii, Libyi a Iráku. Okrajově proběhne také jednání Rady pro asociaci EU-Turecko.
 • Pod záštitou řeckého předsednictví jedná v Aténách Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a koná se plenární zasedání Stálého výboru pro katastr v EU.
 • Pod záštitou Komise začíná v Bruselu Týden udržitelné energie v EU a konference Evropské referenční sítě zaměřená na problematiku zdravotnictví. V Hamburku se koná veletrh a konference k problematice biomasy.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci ke zmírnění růstu cen v oblasti energetiky.
 • Evropská investiční banka se v polských Sopotech zúčastní Evropského finančního kongresu.
 • V Kodani pokračuje Euroscience Open Forum 2014.

Úterý 24. června.

 • Jedná Rada pro obecné záležitosti. Ministři ukončí přípravy na nadcházející jednání Evropské rady a schválí doporučení pro členské státy. Ve vztahu k rozšíření, stabilizaci a asociačnímu procesu se očekává přijetí závěrů k Albánii. Dále ministři přijmou závěry k námořní bezpečnosti. Komise zde představí strategii pro jadransko-iónský region. Bude také schválen 18 měsíční program Rady a to pro období od 1. července 2014 do 30. prosince 2015.
 • V rámci Rady EU se také v Aténách koná plenární zasedání Justiční sítě v trestních věcech.
 • Řecké předsednictví zaštiťuje v Aténách plenární zasedání Stálého výboru pro katastr v EU a zasedání Řeckého statistického úřadu spolu s úřady z Itálie, Lotyšska, Lucemburska a zástupci Komise.
 • V Bruselu pokračuje Týden udržitelné energie v EU a veletrh a konference k problematice biomasy v Hamburku. Ve Vídni začíná konference k přírodovědecké podpoře strategie EU v dunajském regionu.
 • Jedná pracovní skupina Výboru regionů pro vztahy s Tureckem, rovněž se koná schůze jeho předsednictva.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor v Bruselu představí studii zaměřenou na liberální povolání.
 • V polských Sopotech se Evropská investiční banka zúčastní Evropského finančního kongresu.
 • Koná se jednání politického a bezpečnostního výboru.
 • V Kodani pokračuje Euroscience Open Forum 2014.

Středa 25. června

 • Koná se jednání členů COREPERU I.
 • Pokračuje plenární zasedání Justiční sítě v trestních věcech a plenární zasedání Stálého výboru pro katastr v EU. Řecké předsednictví rovněž v Aténách zaštiťuje setkání EU-USA na úrovni ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V Bruselu pokračuje Týden udržitelné energie v EU, v Hamburku veletrh a konference k problematice biomasy a ve Vídni konference k přírodovědecké podpoře Dunajské strategie. 
 • Začíná plenární zasedání Výboru regionů v Bruselu. Pořad jednání zahrnuje projednání: balíčku městské mobility, sedmého akčního programu pro životní prostředí a udržitelnost měst, návrhu nařízení „Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce (EURES)“.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor představí v Madridu dvě nová stanoviska zaměřená na spolupráci v rámci udržitelné spotřeby a to i ve vztahu k průmyslovým výrobkům.
 • V polských Sopotech se Evropská investiční banka zúčastní Evropského finančního kongresu.
 • V Kodani pokračuje Euroscience Open Forum 2014.

Čtvrtek 26. června

 • Začíná zasedání Evropské rady v Bruselu. Špičky států se zaměří na problematiku svobody, bezpečnosti a práva, evropský semestr a politiku v oblasti klimatu a energetiky.
 • V Aténách začíná také jednání Výboru pro vzdělání při Radě EU.
 • V Bruselu končí Týden udržitelné energie v EU a v Hamburku veletrh a konference k problematice biomasy. Evropská komise pořádá v Bruselu seminář k využití dobrých praktik v rámci různých právnických profesí a ve Vídni zaštiťuje třetí fórum pro strategii v dunajském regionu.
 • Končí plenární zasedání Výboru regionů. Pořad jednání pro tento den zahrnuje: stanovisko k víceúrovňové správě při podpoře strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a při provádění mezinárodních aičijských cílů; stanovisko ke strukturální reformě bank v EU a transparentnosti stínového bankovnictví a zprávu Komise o zemědělských genetických zdrojích – od ochrany k udržitelnému využívání.
 • Končí Euroscience Open Forum 2014 v Kodani.

tek 27. června

 • Končí zasedání Evropské rady.
 • Končí jednání Výboru pro vzdělání při Radě EU.
 • Končí Týden udržitelné energie v EU, seminář k využití dobrých praktik v rámci různých právních profesí a ve Vídni třetí fórum pro strategii v dunajském regionu.
 • V Bruselu proběhne jednání Skupiny zaměstnanců při Evropském hospodářském a sociálním výboru. Tématem budou např. volby do Evropského parlamentu nebo posílení evropského sociálního dialogu.
 • Koná se rovněž jednání Skupiny zaměstnavatelů a to v britském Aberdeenu.  Zaměří se na téma evropské politiky v oblasti energetiky a perspektivy byznysu pro rok 2030.

Sobota 28. Června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 29. Června

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 03.07. Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Do 06.07. Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 31.07. Otázky do konzultace zúčastněných stran o opatřeních týkajících se úniku uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) po roce 2020

Do 05.08. Konzultace o opatřeních zaměřených na transparentnost informací o nanomateriálech přítomných na trhu

Do 15.08. Konzultace ke strategii Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy

Do 15.08. Kombinovaná doprava v EU

Do 15.08. Konzultace zúčastněných stran ohledně politické iniciativy týkající se bezpečnosti letectví a případné revize nařízení (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

Do 31.10. Veřejná konzultace ke strategii Evropa 2020

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 23/06/2014.< Archív novinek