Archív novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA: "Unie kapitálových trhů"


Jakým překážkám čelí podniky při přístupu k financím?


Praha, 25. února 2015 Nedostatek investorů a vysoká míra závislosti podnikatelského sektoru na bankovních úvěrech stojí za návrhem nové iniciativy Evropské komise k unii kapitálových trhů z 18. února.Komise chce firmám poskytnout lepší přístup k finančním zdrojům napříč celou Evropskou unií, přispět k mobilizaci investic soukromého sektoru v rámci investičního plánu pro Evropu a umožnit diverzifikaci zdrojů financování. Dopad návrhu na prohloubení kapitálových trhů v EU na nabídku investičních produktů a investiční potřeby firem v ČR byl předmětem diskuse v Evropském domě v Praze 25. února za účasti renomovaných expertů z finanční oblasti.

 

Iniciativa unie kapitálových trhů se zaměřuje i na deregulaci restriktivní legislativy ve vybraných členských státech, zajištění lepší informovanosti o finančních datech, harmonizaci auditu a insolvence, a v neposlední řadě na koordinaci daňových režimů a finančních produktů. Iniciativa má formu tzv. zelené knihy, jelikož jde o veřejnou konzultaci před samotným předložením návrhu na podzim tohoto roku. Dnešní seminář je součástí této veřejné konzultace.

 

„Při přístupu k financím podniky narážejí na nekoncepční infrastrukturu, kdy daňová řešení neodpovídají řešením legislativním, a dále pak na administrativní překážky,“ uvedla Jana Michalíková, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky. Diskutujícíse shodli, že kapitálová unie je proto prvním krokem, ale sama o sobě problém financování podniků nevyřeší. Zlepšení právního prostředí a snížení roztříštěnosti trhu je jen částí řešení asymetrie mezi potenciálními investory a podniky hledajícími zdroje financování. 

 

„Hlubší integrace a podnícení likvidity na kapitálovém trhu bude mít za následek pokračující tlak na konkurenceschopnost českých podniků jako příjemců zahraničního kapitálu," upozornil Tomáš Čása, investiční ředitel z Genesis Capital s.r.o.

Dalším závěrem diskuse bylo, že rozvázání pravidel by mělo současně zamezit přenesení finančních rizik z minulých „toxických“ půjček na nové pod jiným názvem.

 

„Cílem unie kapitálových trhů je odstranit překážky, které stojí v cestě přeshraničním investicím v EU, uvolnit zablokovanou likviditu a zajistit, aby ji podniky v celé EU mohly využít. Zvýšení a diversifikace zdrojů financování rovněž přispěje ke snížení závislosti podniku na bankovním financování, což podpoří konkurenci, sníží  náklady financování a podpoří tolik potřebný ekonomický růst. Investorům unie kapitálových trhů rovněž poskytne vetší investiční příležitosti, a umožní tak lépe transformovat úspory do produktivních investic, včetně infrastrukturních projektů," řekl Martin Špolc z oddělení Bankovních a finančních konglomerátů Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční otázky Evropské komise.

 

K tomu, jak vytvářet unii kapitálových trhů, zajišťovat transparentní a standardizovanou sekuritizaci a revidovat směrnici o prospektu, se mohou představitelé zájmových skupin, vládních institucí i soukromé sféry vyjádřit do 13. května 2015 a své příspěvky zaslat Evropské komisi. Výsledky konzultací poslouží k vypracování akčního plánu unie kapitálových trhů ve třetím čtvrtletí letošního roku.

 

Podkladové materiály z debaty ke stažení zde< Archív novinek