Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 02. 03. - 08. 03. 2015


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí a úterý zasedá Rada pro konkurenceschopnost, na programu je debata o Jednotném digitálním trhu, velká data a pravidla pro investice. Ve čtvrtek zasedá Rada pro energetiku, ministři budou projednávat návrh na vytvoření Energetické unie a energetickou infrastrukturu v EU. V pátek se setkají ministři životního prostředí. V pondělí a čtvrtek se rovněž scházejí výbory Evropského parlamentu, konkrétně hospodářský a měnový výbor spolu s výborem pro rozvoj. Na půdě EHSV se bude mimo jiné projednávat obchodní dohoda EU - Jižní Korea a v Berlíně proběhne konference „Momentum pro Evropu“, které se pod záštitou Evropské investiční banky zúčastní např. Angela Merkelová nebo Jean Claude Juncker. V Poslanecké sněmovně ČR proběhne v úterý zasedání podvýboru pro unijní fondy.  

 

 

 

Pondělí 2. března

 • Zasedá Rada pro konkurenceschopnost, na programu je debata o Jednotném digitálním trhu, velká data a pravidla pro investice
 • V Rize se koná se fórum nevládních organizací.
 • V Rize se koná konference ekonomická emancipace žen a udržitelný rozvoj - Syntéza úspěchu.
 • Zasedá Výbor pro zahraniční věci EP. Na programu je veřejné slyšení o evropském sousedství a jednání o situaci na Blízkém východě.
 • Zasedá výbor pro rozvoj EP. Na programu je jednání o vyhýbání se daňové povinnosti a daňových únicích v rozvojových zemích.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor EP. Na programu je jednání pracovní skupiny o Evropském fondu pro strategické investice.
 • V EHSV se setkává předsednictvo sekce ECO.
 • Evropští zelení pořádají konferenci na téma ISDS doložky o vyrovnání sporů mezi státy a investory.
 • Evropská investiční banka pořádá vBerlíně konferenci "Momentum pro Evropu", účastní se mimo jiné Angela Merkel nebo J.C. Juncker.

Úterý 3. března

 • V Bruselu pokračuje Rada pro konkurenceschopnost.
 • V rámci lotyšského předsednictví se koná konference "Duševní vlastnictví a dál".
 • V Rize se koná fórum nevládních organizací a 17. společné setkání ELGPN (Rozvoj politik celoživotního poradenství).
 • V Rize probíhá konference ekonomická emancipace žen a udržitelný rozvoj - Syntéza úspěchu.
 • Evropská Komise představí významný dokument "Evropské životní prostředí 2015 - Stav a vyhlídky".
 • V Bruselu probíhá oslava 10. výročí podpory zaměstnávání a kariéry v oblasti výzkumu, charty a kodexu.
 • V EHSV je na programu: Kulatý stůl na téma Strategický plán provádění evropského inovačního partnerství v oblasti surovin, Příležitosti pro evropské politiky na cestě k environmentální spravedlnosti, Začlenění CO2 do hodnotového řetězce - úloha chemie, Předsednictvo specializované sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, Městská dimenze politik EU – Hlavní rysy městské agendy EU.
 • Evropští konzervativci pořádají akci "Snídaně s energetikou: Seminář o energetických vyhlídkách k roku 2035".
 • Evropští konzervativci pořádají posezení o budoucích médiích.
 • Evropa svobody a přímé demokracie pořádá konferenci "Směrem k nové legislativě duševního vlastnictví v jednotném digitálním trhu".
 • V Berlíně pokračuje konference "Momentum pro Evropu", účastní se mimo jiné Angela Merkel nebo J.C. Juncker.
 • V Poslanecké sněmovně ČR probíhá schůze podvýboru pro EU fondy.

Středa 4. března

 • Probíhá setkání skupin COREPER I a COREPER II.
 • V Rize se koná meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP), pokračuje 17. společné setkání ELGPN (Rozvoj politik celoživotního poradenství).
 • V EHSV je na programu: Regulace léčivých přípravků a vzdělávání zdravotníků, Populismus v Evropě v době krize a související výzvy, Předsednictvo specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost, Koordinační schůze zpravodajů EHSV, VR a Francouzské Hospodářské, sociální a environmentální rady na téma klimatu, 3. schůze studijní skupiny Ochrana investorů.
 • Evropští Sociální demokraté pořádají konferenci na téma "Progresivní ekonomie: Slaďování ekonomického růstu a pokroku".
 • Evropští konzervativci pořádají konferenci o skotské energetické politice.
 • Evropa svobody a přímé demokracie pořádá konferenci "Voda versus ropa".
 • Evropští zelení pořádají konferenci na téma "Boj za rovnost mužů, žen a proti genderovému násilí: Evropské perspektivy 2015".

 

Čtvrtek 5. března

 • Probíhá setkání skupiny COREPER II.
 • Schází se Rada pro energetiku.
 • V Rize se koná konference o dálkově ovládaných leteckých systémech, meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP), společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP) a pokračuje 17. společné setkání ELGPN (Rozvoj politik celoživotního poradenství).
 • Místní a regionální partneři přispívají do projektu Evropa 2020.
 • Probíhá konference "Nový start pro sociální dialog".
 • Koná se pan-evropský dialog mezi provozovateli výletních lodí, přístavů a stran účastnících se přímořského turismu.
 • Zasedá výbor pro rozvoj EP. Na programu je jednání o soukromém sektoru.
 • Zasedá hospodářský a měnový výbor EP.
 • Koná se mimořádná schůze výboru pro zaměstnanost a sociální věci EP.
 • V EHSV je na programu: Schůze pracovní skupiny Zemědělství, Domácí poradní skupina EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou, 1. schůze studijní skupiny Dokončit HMU – politický pilíř a schůze předsednictva sekce NAT.
 • Evropští Sociální demokraté pořádají konferenci "Po Paříži: Strategie pro boj s radikalizací: Preventivní opatření a ochrana právního státu".
 • Evropští konzervativci pořádají konferenci "Egypt a Evropa".
 • Evropští zelení pořádají v Lublani konferenci "Zelená kohezní politika 2014 - 2020".

tek 6. března

 • Schází se Rada životního prostředí.
 • V Rize pokračuje konference o dálkově ovládaných leteckých systémech a meziparlamentní konference pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP).
 • Koná se pan-evropský dialog mezi provozovateli výletních lodí, přístavů a stran účastnících se přímořského turismu.
 • V EHSV je na programu: 2. schůze studijní skupiny Úloha občanské společnosti ve vztazích mezi EU a Albánií, 2. schůze studijní skupiny Plán jednotného evropského dopravního prostoru – úspěchy a úkoly a 2. schůze studijní skupiny Odborný rozvoj a příprava ve venkovských oblastech.

Sobota 7. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 8. března

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 25.03.        Veřejná konzultace o navrhovaných úpravách nařízení 773/2004 a oznámení o přístupu k souboru, shovívavosti, narovnání a spolupráci s národními soudy

Do 12.04.        Veřejná konzultace týkající se Lamyho zprávy: Budoucí využití televizního pásma UHF

Do 20.04.        Veřejná konzultace o případných opatřeních EU v souvislosti s globální koordinací pozorování Země v rámci Skupiny pro pozorování Země (GEO)

Do 30.04.        REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.

Do 04.05         Vývoj nařízení, kterým se stanoví víceletý plán pro řízení rybolovu při dně v Severním moři

Do 05.05.        Veřejná konzultace o pokynech k použití zvláštních pravidel stanovených v článcích 169, 170 a 171 nařízení o jednotné společné organizaci trhů (CMO) v odvětví týkající se olivového oleje, hovězího a telecího masa a plodin na orné půdě

Do 05.05.        Veřejná konzultace týkající se přezkumu nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES

Do 13.05         Rámec EU pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci

Do 13.05         Přezkum směrnice o prospektu

Do 13.05         Budování unie kapitálových trhů

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 02/03/2015.< Archív novinek