Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 28.09. - 04.10. 2015


 

 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu projedná přijetí návrhu zprávy ohledně reformy volebního práva Evropské unie; přijetí návrhu stanoviska Úlohy EU v OSN – jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky a europoslanci budou informováni o stavu jednání o interinstitucionální.
 • Ve středu Komise uspořádá konferenci na téma: Udržitelnost Evropy v rámci globalizace, která se zaměří na stabilitu; tvorbu pracovních pozic; ekonomický rozvoj a udržitelný rozvoj v oblasti životního prostředí.
 • Členové kolegia Komise ve středu povedou orientační diskusi na téma „Pracovní mobilita“, dále se budou zabývat unijním balíčkem pro kapitálové trhy a projednají legislativní rámec pro sekuritizaci.
 • Ve čtvrtek a pátek se koná Rada pro konkurenceschopnost – ústředními tématy jsou jednotný patent a lepší regulace.
 • V pátek se koná v Bruselu konference Komise na téma Obchodní právo v digitálním světě.

 

 • * Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 28. září

 • V EP proběhne trialog ohledně transparentnosti legislativního procesu v EU. Evropská ombudsmanka Emily O'Reilly rozebere hranici mezi úvahami a komunikacemi mezi legislativními orgány a vyšší transparentností celého procesu pro veřejnost.
 • V rámci Expo v Miláně pořádá EK konferenci na téma: „Potravinový turismus - Expo 2015“: představení trendů; podpora lokálních výrobců; tradice místních specialit vliv gastronomie na reputaci destinace.
 • Konference EK na téma: „50 let od zavedení farmaceutické regulace v EU - úspěchy a budoucí vývoj“. Akce se zúčastní např. komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, Vytenis Andriukaiti a další zástupci institucí a členských států, aby projednali společné strategie do budoucna.
 • V Radě EU bude zasedat Politický a bezpečnostní výbor a zvláštní výbor pro zemědělství.
 • Proběhnou schůze jednotlivých poslaneckých klubů.
 • Výbor pro zahraniční věci EP na své schůzi projedná představení kandidátů na Sacharovovu cenu za rok 2015. Dále proběhne výměna názorů za účasti Muhammada ibn Amín al-Džafrího, místopředsedy Poradního zákonodárného shromáždění Saúdské Arábie (Madžlis aš-Šúra).
 • Zasedá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP.
 • Výbor pro ústavní záležitosti EP projedná přijetí návrhu zprávy ohledně reformy volebního práva Evropské unie; přijetí návrhu stanoviska Úlohy EU v OSN – jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky a uskuteční se vystoupení ohledně současného stavu jednání o interinstitucionální dohodě o lepší právní úpravě.
 • Rozpočtový výbor EP na své schůzi projedná a přijme změny rozpočtu a hlasování o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly.
 • Ve Výboru regionů se uskuteční panelová diskuse na téma Nezaměstnanost mladých generací. Zúčastní se zástupci vlády a parlamentů členských států, zástupci občanské společnosti i z řad podnikatelů.

Úterý 29. září

 • Rozpočtový výbor EP projedná a přijme žádosti Německa, Belgie a Itálie na uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
 • V Radě EU bude zasedat politický a bezpečnostní výbor.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu pořádá konferenci na téma: „Směrem ke strategii o autismu pro Evropu.“
 • V EP se sejde generální tajemník EP s generálními tajemníky politických skupin a proběhne rovněž schůze pracovní skupiny předsednictva.
 • V EHSV proběhne Seminář zástupců skupiny EHSV se zaměstnanci na sjezdu EKOS, dále proběhne zahajovací akce CyberSecMonth a úvodní školení EHSV.
 • V EHSV bude také zasedat Jednotný výbor pro řešení krizí.

Středa 30. září

 • Uskuteční se konference pořádaná ministerstvem zdravotnictví Lucemburska na téma: Materiály pro styk s potravinami: spolupráce pro bezpečnost a inovaci v Evropě. Experti z Komise, Evropské Rady a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin rozeberou bezpečnost materiálů pro styk s potravinami a podmínky pro dosažení informovanosti a spokojenosti spotřebitelů.
 • Komise pořádá konferenci na téma: Udržitelnost Evropy v rámci globalizace, která se zaměří na stabilitu; tvorbu pracovních pozic; ekonomický rozvoj a udržitelný rozvoj v oblasti životního prostředí.
 • Zasedá Coreper I a Coreper II.
 • V Radě EU proběhne zasedání Výboru pro obchodní politiku, zejména odborníci v oblasti služeb a investic.
 • V EP se uskuteční Schůze pracovní skupiny pro interinstitucionální spolupráci a schůze delegace pro vztahy s USA.
 • Rozpočtový výbor EP na své schůzi projedná a předloží zprávy o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015.
 • Výbor regionů pořádá debatu o zahájení strategického výzkumu urbanistické Evropy a její inovace - prokonzultování komentářů a hodnocení mezi zúčastněnými.
 • Výbor regionů dále pořádá konferenci na téma: „Řešení teritoriálního štěpení v rámci ústavních změn“ - ovlivnění mezinárodního dění, politická mobilizace, související krize.
 • Skupina evropských konzervativců a reformistů EP pořádá konferenci na téma: „Změna dynamiky vývoje vztahů EU-Indie“ - Podnikání a strategie na další desetiletí.
 • Poslanecký klub Evropské lidové strany uspořádá událost na téma: „Budoucí společná evropská politika ve farmaceutickém sektoru“ ve formě panelové diskuse na to jak propojit inovaci v rámci terapií, přístupnost veřejnosti při současném zachování konkurenceschopnosti v EU a dále zhodnotí postavení EU na světovém trhu.
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá seminář na téma: „Perspektivy vztahů EU-Rusko za účasti Marca Franca - poradce v rámci EU-Ruského centra.
 • V EHSV se uskuteční první workshop v rámci projektu Ecoroads H2020 a také bude pokračovat seminář zástupců skupiny EHSV se zaměstnanci na sjezdu EKOS.

Čtvrtek 1. října

 • V Lucemburku se v rámci předsednictví uskuteční 8. konference kvality s názvem: Posílení kapacity veřejné správy jako boj proti současným a budoucím změnám - veřejná správa jako součást řešení. Konference se zaměří na zvyšující se požadavky kladené na veřejnou správu ze strany adresátů, strategičnost jejich naplňování a zvýšení profesionality v této oblasti.
 • Proběhne zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Na pořadu jednání bude např. monitoring uplatňování konkurenceschopnosti v oblasti průmyslu; zvýšení efektivity vnitřního trhu; snížení výdajů a administrativní zátěže nebo představení návrhů pro vznik jednotného patentového systému.
 • Komise pořádá seminář ve spolupráci EIB a se zástupci regionů na téma: Využívání finančních prostředků v zemědělství a rozvoje venkova ve Vídni. Cílem semináře je informovat účastníky o výhodách čerpání finanční podpory, diskutovat o technických a formálních překážkách a představit škálu možných žádostí o podporu, včetně konkrétních praktických příkladů jejich využití.
 • Komise pořádá konferenci na téma: „Inovační potenciál dronů v EU“, která se zaměří zejména na technické aspekty a možnosti pro budoucí aplikaci dronů v různých oblastech evropské regulace.
 • Komise spolupořádá v Seville konferenci s názvem CONCORDI 2015, která se zaměří zejména na téma vlivu výzkumných analýz na design a obecně aplikace výzkumu a inovace v rámci EU regulace průmyslu.
 • Ve Štrasburku se uskuteční konference pořádaná komisí za účelem zprostředkování informací ohledně klíčových technologií v rámci Horizontu 2020, kde bude umožněno účastníkům prezentovat vlastní projekty v oblastech nanotechnologií, biotechnologií, apod.
 • Komise pořádá konferenci na téma „Záchrana životů prostřednictvím bezpečných informací“. Probíraná problematika se zaměří zejména na bezpečnost ve společnosti - klíčový aspekt pro efektivní podnikání; zavedení „spravedlivé“ společnosti v různých oborech.
 • V rámci Valného shromáždění OSN v New Yorku bude pokračovat debata na téma: Udržení světového míru a bezpečnosti. Vystoupí předsedy Valného shromáždění Mogense Lykketofa i generální tajemník OSN - Ban Ki-moona a dále jednotlivé členské státy.
 • Zasedá Coreper II.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP pořádá workshop na téma: „Jak dosáhnout spolehlivějšího a transparentnějšího systému účetnictví: Jak sestavit evropské účetní standardy pro veřejný sektor pro lepší implementaci rozpočtu mezi členské státy?“.
 • Proběhne řádná schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP.
 • Podvýbor pro lidská práva EP rozebere dialog ohledně lidských práv mezi EU a Běloruskem, dále představí výroční zprávy ohledně lidských práv za rok 2014 a postup EU v tomto odvětví a proběhne výměna názorů s Fatou Bensouda, státním zástupcem Mezinárodního trestního soudu.
 • Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP na schůzi rozebere téma „Hybridní válka - hrozby a výzvy“ a proběhne výměna názorů s Timo Kosterem, Ředitelem pro obrannou politiku a plánovací divize NATO a Airis Rikveilis litevským Ministrem obrany.
 • V EP se uskuteční schůze s delegací v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko.
 • Výbor regionů pořádá seminář na téma: „Budoucí politika soudržnosti do roku 2020“ - zhodnocení modelů pro ekonomický růst, soudržnost a blahobyt.
 • Výbor regionů dále pořádá v rámci SEC2R - Startup Evropa míří k regionům - seminář na téma propojení činností v rámci jednotlivých evropských regionů.
 • Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu veřejnou debatu na téma: „Jak se vypořádat se zamrzlým konfliktem v rámci Východního Partnerství?“. Akce se zúčastní zástupci Ruska, Finska a Gruzie a také předseda ALDE, Guy Verhofstadt, MEP.
 • EIB pořádá ve Vídni seminář na téma: Finanční instrumenty a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova; vysvětlení výhod a nevýhod tohoto fondu.

tek 2. října

 • V rámci předsednictví bude pokračovat 8. Konference kvality v Lucemburku. Vystoupí zástupci jednotlivých států, např. Německa, Švédska a Pobaltí.
 • Pokračuje zasedání Rady pro konkurenceschopnost.
 • Evropská komise pořádá informační den na téma: „inteligentní sítě a skladování“ v rámci Horizontu 2020: pracovní program 2016-2017  v energetice. Informační den propojí informace vývoje uplynulého roku a výhled do budoucna.
 • Konference pořádaná Komisí s názvem: Obchodní právo v digitální době - odraz jednotného digitálního trhu v obchodním právu a obchodních společnostech.
 • V Radě EU bude zasedat Výbor pro obchodní politiku.
 • EIB pořádá seminář v Bratislavě na téma: „Finanční instrumenty pro evropské strukturální a investiční fondy: Seminář členského státu v rámci fi-compass; hlubší přiblížení užitečných informací pro využití fondů a přiblížení finančních instrumentů členských států.

Sobota 3. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 4. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 30.09.        Konzultaci Směrnice 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách (SAMS) - Mediální rámec pro 21.

                       století

Do 30.09.        Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

Do 01.10.        Konzultace příležitostí rybolovu pro rok 2016 v rámci společné rybářské politiky

Do 07.10.        Možné dopady nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice (CRD) na poskytování bankovních

                       prostředků ekonomice.

Do 08.10.        Veřejná konzultace na téma eliminace rizik v oblasti bezpečných dodávek elektřiny

Do 08.10.        Veřejná konzultace pro oblast změn energetického trhu

Do 15.10.        Online veřejná konzultace k otázce přezkoumání politiky kontroly vývozu

Do 15.10.        Veřejná konzultace pro zhodnocení úpravu evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Do 15.10.        Veřejná konzultace na rozšíření evropského statistického programu

Do 21.10.        Veřejná konzultace na zavedení nového textilního vlákna: polyakrylát

Do 23.10.        Konzultace pro zhodnocení rozhodnutí učiněných na základě mezivládních dohod

Do 29.10.        Veřejná konzultace k systému inteligentních hranic.

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.       Veřejná konzultace o podrobných pravidech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně  požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014     

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o  kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 25/9/2015.

 < Archív novinek