Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 2.11. - 8.11. 2015


 

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 

 • V úterý Senát ČR uspořádá seminář na téma: „Evropská politika sousedství, migrace a azylová politiky EU“.
 • Ve čtvrtek se v Praze koná konference Mikrofinančního centra 2015 za účasti Evropské investiční banky. Předmětem diskuse bude mikrofinance a jejich vliv na zaměstnanost, mládež a investice.
 • V pátek Výbor regionů uspořádá obědovou konferenci na téma: „Evropská politika soudržnosti, strukturální a investiční fondy.“ Debaty se zúčastní zástupci Komise, EP a Rady EU.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 2. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Úterý 3. listopadu

 • Komise uspořádá dvoudenní konferenci v polovině období ohledně ekologické stopy pilotní fáze, na které se budou odborníci zabývat rozdílem rozsahu ekologických stop různorodých materiálů a východisky dalších postupů.
 • V Radě EU se uskuteční schůze attaché v oblasti zemědělství, kteří projednají návrh na doplnění regulace 1829/2003 a možnosti států používat geneticky modifikované potraviny na svém území. Dále se zaměří na revizi rozhodovacího procesu o těchto potravinách.
 • Zasedat bude Skupina ANTICI a Politický a bezpečnostní výbor.
 • Senát ČR uspořádá seminář na téma: „Evropská politika sousedství, migrace a azylová politiky EU“.
 • VEHSV bude prezentována zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2014, projedná se oběhové hospodářství a evropské výzvy a uskuteční se schůze rozpočtové skupiny.

Středa 4. listopadu

 

 • V Bruselu bude pokračovat konference v polovině období ohledně ekologické stopy pilotní fáze.
 • Zasedat bude COREPER II.
 • V Radě EU pak proběhne zasedání skupiny MERTENS a attaché v oblasti zemědělství.
 • EHSV uspořádá ve spolupráce s Evropským účetním dvorem a lucemburským předsednictvím konferenci na téma: „Společné sociální hodnoty a principy a sociální záležitosti“. Kromě témat uvedených v názvu se konference zaměří na socializaci Evropského semestru. Akce se zúčastní např. předseda EHSV Georges Dassis, nebo Romain Schneider lucemburský ministr sociální bezpečnosti, humanitárních záležitostí a sportu.
 • Komise uspořádá workshop na téma: „Inteligentní dopravní systémy: Poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii“. Celá událost se zaměří na technologický vývoj a trendy na trhu, zlepšení interoperability cestování dat a služeb, výzvy pro monitoring, sběr dat, kvalitu služeb, společný rámec kvality a roli harmonizace a regulace. Zúčastní se zástupci Komise (DG MOVE) a zástupci přepravních společností napříč EU.
 • Výbor regionů zorganizuje obědovou konferenci na téma: Soudržnost a růst, výzvy a výhledy evropské politiky. Přednášet budou zejména akademici a analytici v oblasti evropské politiky a hospodářství, zúčastní se také zástupce Komise, Peter Berkowitz.
 • V Kodani se uskuteční výroční konference pořádaná Výborem regionů - Živá města, které se zúčastní starostové evropských měst, aby projednali využití evropské legislativy na místní úrovni.
 • EHSV spolu s lucemburským předsednictvím a Evropským účetním dvorem pořádá konferenci na téma: „Společné sociální hodnoty, principy a sociální správa.
 • VEHSV proběhnou informační návštěvy „Anglia Ruskin University“ a „Erasmus Incoming“, a také INT/766 – prezentace stanoviska na zastoupení Evropské komise vMadridu zpravodajem Hernándezem Batallerem.

Čtvrtek 5. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví se v Lucemburku uskuteční dvoudenní 12. Asijsko - evropský mítink ministrů zahraničních věcí, který se první den zaměří na společnou práci na udržitelné a bezpečné budoucnosti. Hlavním tématem budou klimatické změny a řízení katastrof. Předsedající mítinku bude vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku, Federica Mogherini, dále se zúčastní události 51 ministrů zahraničních věcí (30 zEvropy a 21 zAsie).
 • Komise uspořádá Informační den v rámci Horizontu 2020 ohledně pracovního programu 2016-2017: Rozumná, zelená a integrovaná doprava.
 • Zasedat bude COREPER II.
 • v Radě budou zasedat attaché v oblasti finančních služeb a Politický a bezpečnostní výbor.
 • Zástupci EIB a Institutu EIB se zúčastní konference Mikrofinančního centra v Praze. Předmětem diskuse bude zaměstnanost, mládež a investice a možný vliv mikrofinancí na tyto problematiky.
 • VEHSV proběhne schůze Monitorovacího výboru pro Latinskou Ameriku; informační návštěva „National Defense University Carol I“; informační návštěva „Parlement africain de la societé civile“ a sejde se poradní komise pro průmyslové změny.

tek 6. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví bude pokračovat 12. Asijsko-evropský mítink ministrů zahraničních věcí, který se zaměří na bezpečnost a propojenost regionálních a mezinárodních témat.
 • V Radě EU budou zasedat attaché v zemědělské oblasti, a také zástupci Výboru pro obchodní politiku.
 • Komise zorganizuje informační den v rámci Horizontu 2020 ohledně pracovního programu pro období 2016 - 2017. Předmětem debaty budou průřezové aktivity aplikovatelné na regionální a místní úrovni „Chytrá a udržitelná města“.
 • Výbor regionů uspořádá obědovou konferenci na téma: „Evropská politika soudržnosti, strukturální a investiční fondy.“ Debaty se zúčastní zástupci Komise, EP a Rady EU.
 • EIB uskuteční ve Španělsku seminář InnovFin na podporu španělské inovace.
 • EHSV uskuteční v Chorvatsku konferenci v rámci projektu „Inteligentní ostrovy“, tentokrát na téma: „Inteligentní politiky pro inteligentní ostrovy“. Proběhne ECO/385 – 1. schůze studijní skupiny Právní rámec sekuritizace.

Sobota 7. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 8. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.        Veřejná konzultace o podrobných pravidlech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014      

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a přístup k informacím online v EU

Do 18.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 30/10/2015.< Archív novinek