Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 9. - 15.11. 2015


 

* Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí se uskuteční zasedání Euroskupiny, která se bude zabývat představením letošních doposud dosažených cílů. Zasedat budou také Výbory EP, například Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude debatovat o Legislativním přezkumu: zadávání veřejných zakázek – prezentace zvláštní zprávy EÚD č. 10/2015 o chybách při zadávání veřejných zakázek v rámci výdajů na politiku soudržnosti a transpozice a provádění nových směrnic o zadávání veřejných zakázek za účasti GŘ GROW.
 • V úterý se koná v Lucemburku konference - Digitální hospodářství: Buďme připraveni na nové pracovní příležitosti.
 • Ve středu zasedá v plénu Evropský parlament, europoslanci se budou zabývat roční analýzou růstu pro rok 2016, kterou v příštím týdnu vydá Komise.
 • Ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR proběhne 39. schůze Výboru pro evropské záležitosti.
 • V pátek Komise uspořádá konferenci na téma: „Veřejné zdraví a nutriční ekonomika: čísla schovaná za prevencí?“, kde upozorní na fakt, že pouze 3% veškerých výdajů na veřejné zdraví jsou věnována prevenci. Konference upozornění na změnu systému prevence a zhodnocení cost-efektivních studií k dané problematice.

 

* Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

 

Pondělí 9. listopadu

 • Proběhne v Radě EU zasedání Euroskupiny, která se bude zabývat představením letošních doposud dosažených cílů Jednotnou radou pro řešení problémů. Dále se bude projednávat finanční program na podporu Řecka ve výši 3 mld. Euro za současného splnění dvou klíčových požadavků. Euroskupina rozebere zveřejněnou zprávu o komplexním přezkumu kvality a zátěžového testu 4 hlavních řeckých bank, včetně návrhů na jejich budoucí stabilizaci. Prodiskutuje rozbor evropské hospodářské prognózy, zhodnotí ukončení 4. španělského programu pro revitalizaci bank a bude jednat o balíčku pro dokončení hospodářské a měnové unie.
 • V Kodani se uskuteční energetické fórum infrastruktury, pořádané Komisí, na které zahájí komisař Miguel Arias Cañete spolu s dánským premiérem Larsem Løkke Rasmussenem a bude se projednávat zejména evropský energetický balíček, rozvoj transevropského energetické infrastruktury a konkurenceschopná energetická unie.
 • Komise uspořádá v Bruselu dvoudenní Biohospodářský investiční summit, zaměřený na rozbor investic v biohospodářství, obecně na zemědělství, potraviny a tvorbu bioproduktů. Diskutovat se bude také postup od lesnictví k novým bioproduktům; budoucnost rybolovu a bioodpad. Události se zúčastní komisař pro výzkum Carlos Moedas, komisař pro zemědělství Phil Hogan, zástupci EIB, členové EP, experti z oblasti investic, zemědělství, rybolovu, lesnictví, apod.
 •  Zasedat bude Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, která projedná současnou migrační krizi, nutné posílení reakce EU a její uvedení do praxe, sledování a provádění opatření, o nichž již bylo rozhodnuto.
 •  Uskuteční se schůze Zvláštního výboru pro zemědělství a zasedání Rady pro konkurenceschopnost, která se zaměří na situaci v ocelářském průmyslu, který v současné době trpí malou poptávkou a úbytkem pracovních míst.
 •  Výbor pro rozvoj na své schůzi přijme rozhodnutí a doporučení koordinátorů, posoudí ekonomické přínosy vyplývajících z obchodních režimů EU vůči rozvojovým zemím - vystoupení profesora Johannese Van Biesebroecka z Katolické univerzity v Lovani, spoluautora studie zadané Evropskou komisí (GŘ DEVCO). Bude představeno Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA), Zpráva EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015, Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a v období vleklých krizí a proběhne výměna názorů ohledně výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika Evropské unie v této oblasti.
 • Na schůzi Výboru pro zahraniční věci bude projednán návrh zprávy o provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii. Uskuteční se výměna názorů s velvyslancem Pierrem Vimontem, osobním vyslancem předsedy Evropské rady pro konferenci o migraci, jež se bude konat ve Vallettě 11. - 12. listopadu a Výboru bude informován o ad hoc delegaci na Valné shromáždění OSN (1. - 3. listopadu v New Yorku) a o volební pozorovatelské misi pro místní volbu na Ukrajině (25. října).
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projedná zprávu o probíhajících interinstitucionálních jednáních - zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích, snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. Dále bude projednán návrh zprávy ohledně přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti; výměna názorů s Evropskou komisí o kytovcích chovaných v zajetí. Proběhne výměna názorů dr. Wernerem Hoyerem, prezidentem Evropské investiční banky, o financování opatření v oblasti klimatu ohledně dokumentu Směrem k nové mezinárodní dohodě o klimatu v Paříži. Na závěr bude přednesena námitka podle článku 106: udělení povolení k používání bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP).
 • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projedná pozměňovací návrhy doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA), bude debatovat o Legislativním přezkumu: zadávání veřejných zakázek – prezentace zvláštní zprávy EÚD č. 10/2015 o chybách při zadávání veřejných zakázek v rámci výdajů na politiku soudržnosti a transpozice a provádění nových směrnic o zadávání veřejných zakázek za účasti GŘ GROW. Dále prezentuje nové strategie pro vnitřní trh se zbožím a službami za účasti Elżbiety Bieńkowské, komisařky odpovědné za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku uspořádá na schůzi veřejné slyšení na téma „Zelený akční plán pro malé a střední podniky: příležitosti a výzvy“. Projedná doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA). Uskuteční strukturovaný dialog mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, výměna názorů s komisařem pro digitální ekonomiku a společnost Güntherem Oettingerem o prioritách digitální ekonomiky pro rok 2016.
 •  Výbor pro dopravu a cestovní ruch projedná návrh stanoviska ohledně doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA). Výbor projedná pozměňovací návrhy směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu. Proběhne také prezentace Komise, GŘ MOVE, týkající se dalšího pracovního programu Nástroje pro propojení Evropy s ohledem na 2. výzvu k předkládání nabídek vyhlášenou Nástrojem pro propojení Evropy.
 • Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přijme informace zpravodaje o aktuálním stavu třístranných jednání o režimu podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení; Ochranná opatření proti škůdcům rostlin. Prodebatuje posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků a politiky soudržnosti v horských oblastech EU. Výbor přijme Absolutorium za Souhrnný rozpočet EU 2014.
 • Výbor pro rozpočtovou kontrolu projedná: návrh zprávy „Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2014“; návrh zprávy „Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům“. Bude představena studie na téma „Výsledky a účinnost financování železniční infrastruktury v EU“, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 11/2015 (udělení absolutoria za rok 2014) pod názvem „Řídí Komise dobře dohody o partnerství v odvětví rybolovu?“, a také zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 12/2015 (udělení absolutoria za rok 2014): „Priorita Evropské unie spočívající v podpoře hospodářství venkovských oblastí založeného na znalostech byla postižena špatným řízením předávání znalostí a konzultačních opatření“.
 • Hospodářský a měnový výbor na své schůzi projedná dohodu mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru a proběhne k tomuto tématu rovněž výměna názorů s komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou.
 • Ve Výboru pro rybolov se uskuteční veřejné slyšení za přítomnosti Rady a Komise na téma „Nová vnější dimenze reformy SRP“.
 • EHSV uspořádá přípravnou schůzi před schůzí předsednictva a schůzi stálé studijní skupiny Služby obecného zájmu.

Úterý 10. listopadu

 

 

 • V rámci lucemburského předsednictví se uskuteční konference na téma: Digitální hospodářství: Buďme připraveni na nové pracovní příležitosti digitalizace hospodářství, která se zaměří na dopad digitalizace na zaměstnanost, zmíní roli Evropského sociálního fondu a představí pozitivní a negativní dopady digitalizace.
 • V Kodani bude pokračovat druhý den energetického fóra infrastruktury, pořádaného Komisí.
 • V Bruselu pokračuje druhý den Biohospodářského investičního summitu, kde proběhne rozbor 30-letého evropského programu od biotechnologií k biohospodářství; fungování lesnictví v Evropě; principy cirkulárního hospodářství a regionální příležitosti pro investice v biohospodářství.
 • Komise uskuteční v italské Ispře workshop na téma: „Efektivní energetická politika“. Ten se bude zabývat financováním a přístupem energetických společností; potřebou technické podpory pro budování efektivní energetiky v některých členských státech. Proběhne výměna názorů a know-how mezi jednotlivými státy ohledně poradenství, které má být poskytováno novým členským státům, kandidátským zemím a potencionálním kandidátům.
 • Zasedat bude Rada pro hospodářské a finanční věci, Skupina MERTENS, Skupina ANTICI a obchodní zástupci Výboru pro obchodní politiku.
 • Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se na své schůzi zaměří na řešení migrační krize: Aktuální stav provádění prioritních opatření v rámci Evropského programu pro migraci - sdělení Komise EP, Radě a Evropské Radě. Proběhne výměna názorů s Komisí týkající se spolupráce EU s Tureckem v oblasti azylu, migrace a správy vnějších hranic EU. Projednány budou záležitosti v návaznosti na společnou schůzi výborů BUDG a LIBE ze dne 27. října 2015 a také ujednání se Švýcarskou konfederací o pravidlech pro její účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Výbor prodiskutuje zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv na základě šetření z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ týkajícího se agentury Frontex; dohodu mezi EU a Dominikou, EU a Vanuatu, EU a Trinidadem a Tobagem a dalšími státy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.
 • Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhne výměna názorů s komisařkou Marianne Thyssenovou ohledně programu Komise na následující rok. Projednána bude zpráva o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/E; návrh zprávy o dosažení cílů boje proti chudobě s ohledem na zvyšující se náklady domácností; Erasmus + a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotní pojetí učení; Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress; přijat bude návrh stanoviska Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu. Ve Výboru budou sděleny informace z třístranného jednání členům - Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce. Projedná se zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní a uplatňování směrnice Rady 2000/78/EC, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“). Nakonec proběhne diskuse o politice zaměřené na dovednosti pro boj s nezaměstnaností mladých lidí.
 • Hospodářský a měnový výbor představí přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření, projedná pozměňovací návrhy dokumentu: Jak vnést transparentnost, koordinovanost a sbližování do politik daně z příjmu právnických osob v Unii. Zabývat se bude úlohou EU v rámci mezinárodních finančních, měnových a regulačních institucí a orgánů, také doporučením Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA). Projedná činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi (přepracované znění). Ve Výboru proběhne výměna názorů ad hoc s předsedou Euroskupiny Jeroenem Dijsselbloemem a s generálním ředitelem Evropského mechanismu stability Klausem Reglingem o novém programu finanční pomoci Řecku. Na závěr Výbor uspořádá hospodářský dialog a výměna názorů s předsedou Euroskupiny Jeroenem Dijsselbloemem.
 • Výbor pro rybolov schválí systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku. Představí novou společnou rybářskou politiku (SRP): struktura pro technická opatření a víceleté plány. Výbor se zaměří také na víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři; společná pravidla za účelem uplatňování vnější dimenze SRP včetně dohod o rybolovu; prezentace Komise týkající se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Proběhne neveřejná schůze a výměna názorů s Evropskou komisí ohledně předběžné identifikace nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu v případě nových zemí. Bude projednána zpráva o inovaci a diverzifikaci drobného pobřežního rybolovu v regionech závislých na rybolovu za přítomnosti Rady a Komise. Výbor zhodnotí Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (přepracované znění).
 • Výbor EP pro dopravu a cestovní ruch přijme návrh zprávy o udržitelné městské mobilitě; návrhu stanoviska směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu. Schválí dohodu o technickém pilíři železničního balíčku. Bude hlasovat o tom, zda vypracovat usnesení výboru TRAN o sociálním balíčku pro odvětví dopravy. GŘ MOVE prezentuje výsledky kontroly programu REFIT - zlepšování právní úpravy v oblasti právních předpisů EU týkajících se bezpečnosti osobních lodí. Výbor projedná zprávu o zřícení letadla MH17, prodiskutuje toto téma s nizozemskou bezpečnostní komisí, kterou zastupuje pan Erwin Muller, a s výkonným ředitelem agentury EASA Patrickem Kyem.
 • Na schůzi Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele proběhne výměna názorů ohledně správy jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016. Budou přijaty pozměňovací návrhy k výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU. Uskuteční se hlasování o změně dohodnuté během interinstitucionálních jednání - Lanové dráhy, Osobní ochranné prostředky, Spotřebiče na plynná paliva; doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA). Výbor přijme pozměňovací návrh o nekalých obchodních praktikách v rámci potravinového řetězce a prezentuje studii: Poskytovatelé služeb „over-the-top“. Na závěr přijme stanovisko ohledně Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jmenuje členy správní rady agentury ACER. Prodiskutuje dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí – zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020; Přijme návrh zprávy „Na cestě k Evropské energetické unii“. Výbor dále přijme návrh stanoviska jak vnést transparentnost, koordinovanost a sbližování do politik daně z příjmu právnických osob v Unii. Proběhne jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Uskuteční se Společná schůze výborů ITRE a IMCO.
 • Výbor pro zahraniční věci uspořádá neveřejnou schůzi ohledně prezentace balíčku rozšíření na rok 2015, Johannesem Hahnem, komisařem pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření. Uskuteční se meziparlamentní setkání výboru s delegacemi vnitrostátních parlamentů, na kterém proběhne výměna názorů o migraci přes západní Balkán s ministrem zahraničí Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Nikolou Poposkim, ministrem zahraničí Srbska Ivicou Dačićem (bude potvrzeno), zástupcem generálního ředitele pro migraci, azyl a vízové záležitosti na ministerstvu zahraničí Turecka Esenem Altuğem, náměstkem vysokého komisaře UNHCR pro ochranu Volkerem Türkem a zástupcem generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnost Christianem Lefferem. Dále proběhne výměna názorů s Fernandem Gentilinim, zvláštním představitelem EU pro blízkovýchodní mírový proces a veřejné slyšení a výměna názorů o zástupných válkách v sousedství EU.
 • Výbor pro rozvoj bude pokračovat v přípravě na světový humanitární summit: Výzvy a možnosti humanitární pomoci. Projednán bude návrh stanoviska o Provádění a přezkum strategie EU pro Střední Asii. Výbor předloží Přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti; přijme návrh stanoviska ohledně Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci; přijme Společná pravidla za účelem uplatňování vnější dimenze SRP včetně dohod o rybolovu; schválí Výroční zprávu o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika Evropské unie v této oblasti; přijetí návrhu stanoviska ohledně provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků. Ve Výboru proběhne výměna názorů s Komisí ohledně Zprávy o odpovědnosti EU při financování rozvoje za rok 2015 - Přehled pokroku EU a jejích členských států (pracovní dokument útvarů Evropské komise) a výměna názorů ohledně financování COP 21: Konference o změně klimatu v Paříži, 30. listopadu - 11. prosince 2015.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin přijme na schůzi návrh usnesení ohledně námitky podle článku 106: udělení povolení k používání bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP); přijme návrh stanoviska o Transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonnosti v orgánech EU. Proběhne výměna názorů s Evropskou komisí o kontrole účelnosti obecného potravinového práva; výměna názorů s Evropskou komisí o návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel a výměna názorů s Evropskou komisí a EMA o „Politice týkající se podmínek plánu pediatrického výzkumu či jeho zrušení“. Projednán bude návrh stanoviska k posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků.
 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu budou předsedou Účetního dvora Vítorem Manuelem da Silvou Caldeira představeny výroční zprávy Evropského účetního dvora týkající se rozpočtového roku 2014, následovat budou odpovědi Kristaliny Georgievové, místopředsedkyně Evropské komise pro rozpočet a lidské zdroje, včetně předložení klíčových údajů konečných konsolidovaných ročních účetních závěrek Evropské unie za rozpočtový rok 2014 za přítomnosti Manfreda Kraffa, zástupce generálního ředitele a účetního Evropské komise, a Lazarose Lazaroua, příslušného člena Evropského účetního dvora. Proběhne slyšení na téma „Finanční nástroje v rámci politiky soudržnosti v období 2007–2013: Jak členské státy a vybrané finanční instituce respektovaly a chránily finanční zájmy EU“.
 • V senátu ČR se uskuteční 19. schůze Výboru pro záležitosti EU, který projedná návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES ke zlepšení nákladové efektivnosti snižování emisí a zvýšení nízkouhlíkových investic; návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU; sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Realizace nové politiky pro spotřebitele energie; sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií a sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Řešení uprchlické krize: okamžitá operativní, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského programu pro migraci.
 • Výbor regionů uspořádá obědovou debatu na téma: „Infrastrukturální plánování a investice napříč veřejnou správou“. Zabývat se bude zejména výzvami a možnými řešeními při plánování infrastruktury.
 • V EHSV se uspořádá pracovní cesta do Střední Ameriky – Salvador a Guatemala; mimořádná schůze předsednictva Výboru v Lucembursku; schůze ohledně migrace a hodnot a konference na téma „Ekonomika a společné blaho“ v návaznosti na stanovisko ECO/378.

Středa 11. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví bude pokračovat konference na téma „Digitální hospodářství: Buďme připraveni na nové pracovní příležitosti“.
 • Bude pokračovat workshop pořádaný Komisí na téma: „Efektivní energetická politika“.
 • Zasedat bude COREPER II.
 • V Radě EU bude zasedat Politický a bezpečnostní výbor a Výbor pro finanční služby.
 • EHSV uspořádá v Lucemburku ve spolupráci s Evropským účetním dvorem konferenci na téma: „Vnitřní trh mezinárodní nákladní silniční dopravy: sociální dumping a kabotáž“.
 • Ve Vallettě se uskuteční summit Evropské rady o migraci z důvodu nutnosti hledání společného řešení za současného respektování rabatského procesu a chartúmského procesu o migraci a z dialogu EU-Afrika o migraci a mobilitě. Zúčastní se zástupci členských států EU a zemí a představitelé Komise Africké unie, Komise Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), Organizace spojených národů (OSN) a Úřadu pro mezinárodní migraci. Hlavními body programu bude hledat řešení základních příčin poskytnutím pomoci na budování míru, stability a hospodářského rozvoje; zlepšit činnost v oblasti prosazování způsobů legální migrace a jejich fungování; zvýšit ochranu migrantů a žadatelů o azyl, zejména ohrožených skupin; najít účinnější způsoby boje proti vykořisťování migrantů a obchodování snimi; zintenzivnit společné úsilí o zlepšení spolupráce při navracení a zpětném přebírání osob.
 • Komise vydá Balíček evropského semestru (včetně roční analýzy růstu).
 • Zasedat budou jednotlivé politické skupiny.
 • V EP se bude konat plenární zasedání. Parlament projedná stanovisko Komise - rozhodnutí přijaté v rámci Evropského semestru: Roční analýza růstu 2016; budoucí letecký balíček a Interoperabilitu řešení jako prostředek umožňující modernizaci veřejného sektoru. Proběhne debata ohledně stanoviska Komise a Rady o nulové ratingové praxi a debata ohledně stanoviska Komise a Rady o financování dvou nových evropských svěřeneckých fondů pro Sýrii a Afriku a přispění členských států do těchto fondů.
 • EIB udělí Anthonymu Atkinsonovi a Benjaminu Mollovi cenu za odbornost v hospodářském a sociálním výzkumu.
 • V EHSV se uskuteční 1. schůze studijní skupiny TEN/579 Integrovaný plán SET a NAT/555 - 17. schůze stálé studijní skupiny Bezpečnost potravin.

Čtvrtek 12. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví se uskuteční mezinárodní konference s názvem: „Politiky architektury 2.0“, na které se bude diskutovat zejména přehodnocení zastavitelného a zastavěného prostředí, tvoření politiky architektury v Evropě a diskuse proběhne také o současných a budoucích očekáváních v regulaci architektury.
 • Ve Vallettě se uskuteční druhý den summitu Evropské rady o migraci z důvodu nutnosti hledání společného řešení za současného respektování rabatského procesu a chartúmského procesu o migraci a z dialogu EU-Afrika o migraci a mobilitě.
 • Po ukončení summitu ve Vallettě proběhne tamtéž Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád, kteří projednání posledního vývoje, pokud jde o migrační krizi. Prodiskutují možnosti zvýšení spolupráce se třetími zeměmi, včetně Turecka, rozhodnou o relokaci, zřízení hostpotů v Řecku a Itálii, podpoří posílení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO). Zaměří se také na účinné posílení ochrany vnějších hranic EU.
 • Podvýbor pro lidská práva bude informován o ad hoc delegaci na Valné shromáždění OSN (1. - 3. listopadu v New Yorku). Proběhne výměna názorů s Mary Davis předsedající nezávislé komisi OSN pro šetření ohledně konfliktu 2014 v pásmu Gaza. Představen bude report o lidských právech a demokracii ve světě a evropské politice v této oblasti, následovat by měla výměna názorů s Pierrem Claver Mbonimpou ohledně ochránců lidských práv v Burundi.
 • Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP bude na své schůzi prezentovat studii „podpora evropské bezpečnosti a obrany pomocí současných nástrojů a procedur; výměna názorů s Gáborem Iklódym, ředitelem ředitelství krizového a plánovacího managementu ohledně situace ve střední Africe.
 • Výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova přijme návrh stanoviska ohledně nekalých obchodních praktik v rámci potravinového řetězce. Projedná zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku. Ve Výboru proběhne výměna názorů s viceprezidentem EIB Pimem van Ballekomem; Výměna názorů se španělskou ministryní zemědělství Isabel Garcíovou Tejerinovou o zkušenostech Španělska s prováděním vnitrostátních právních předpisů v oblasti potravinářského dodavatelského řetězce a dojde ke schválení doporučení vydaných koordinátory výboru AGRI.
 • Ve Výboru pro mezinárodní obchod se uskuteční Výměna názorů s Komisí o dohodě o environmentálních produktech (EGA); slyšení ohledně budoucí obchodní a investiční strategie EU. Prezentována bude studie nazvaná „Porovnání kapitol o investicích v dohodách EU o mezinárodním obchodu a investicích“.
 • Hospodářský a měnový výbor se zaměří na projednání pozměňovacího návrhu ohledně Výroční zprávy o politice hospodářské soutěže EU. Uskuteční dialog o měnových záležitostech s prezidentem Evropské centrální banky Mariem Draghim. Následovat bude veřejné slyšení s Mariem Draghim.
 • Výbor pro regionální rozvoj projedná tyto dokumenty: Politika soudržnosti, výzkum a inovační strategie pro chytrou specializaci; Výroční zpráva EIB za rok 2014; představení výroční zprávy na ochranu finančních zájmů EU pro rok 2014 - boj proti podvodům.
 • Výbor pro kulturu a vzdělání přijme návrh stanoviska Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu. Zabývat se bude výuce o EU na školách. Projedná možnosti Erasmus + a jiné nástroje pro posílení mobility odborného vzdělávání a přípravy - přístup celoživotního vzdělávání.
 • Petiční výbor EP projedná a přijme petice za poslední období.
 • Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví EP přijme výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika Evropské unie v této oblasti; doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA); proběhne výměna názorů se zástupci Komise o otázce k písemnému zodpovězení E-004942/2015, kterou položily Catherine Bearderová (ALDE), Mary Honeyballová (S&D) a Maria Arena (S&D) ohledně odvětví nevěst na objednávku. Výbor přijme dokument Ženy v radách společností. Projednány budou pozměňovací návrhy o vnějších faktorech, jež jsou na překážku podnikání žen v Evropě.
 • Výbor pro právní záležitosti EP přijme návrh stanoviska Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu. Prodiskutuje podporu volného pohybu občanů EU a podnikání zjednodušeným přijetím určitých veřejných dokumentů v EU. Ve Výboru bude představena další fáze meziinstitucionální dohody o lepší regulaci: report pokroku vyjednavače parlamentu Mr Guye Verhofstadta.
 • V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR proběhne 39. schůze Výboru pro evropské záležitosti na které budou projednány tyto dokumenty: Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU (v kapitole 398 – VPS), financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů finančních mechanismů v roce 2016); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro vytváření unie kapitálových trhů KOM(2015) 468 ; Informace o připravované směrnici EU o distribuci pojištění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Řešení uprchlické krize: okamžitá operativní, rozpočtová a právní opatření v rámci evropského programu pro migraci KOM(2015) 490 ; Informace o změně rámcové pozice vlády k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce 13, KOM(2013) 543.
 • EHSV uspořádá v Bruselu konferenci nazvanou: „Evropská průmyslová a měnová politika: role EIB“. Proběhne seznámení zúčastněných s evropskou investiční politikou a jejími dopady na praxi v oblasti průmyslu a hospodářství. Debata se zaměří na propojení a zlepšení spolupráce mezi ECB a EIB.
 • Proběhne druhý den konference EHSV na téma: „Vnitřní trh mezinárodní nákladní silniční dopravy: sociální dumping a kabotáž“. Výbor taktéž uspořádá konferenci s názvem: Udržitelné cíle rozvoje: Implementace v Evropě“ na kterém se bude probírat předpokládaný vývoj v této oblasti do roku 2030.

tek 13. listopadu

 

 • V rámci lucemburského předsednictví bude pokračovat konference o evropské politice architektury.
 • Komise uspořádá konferenci na téma: „Veřejné zdraví a nutriční ekonomika: čísla schovaná za prevencí?“, kde upozorní na fakt, že pouze 3% veškerých výdajů na veřejné zdraví jsou věnována prevenci. Konference upozornění na změnu systému prevence a zhodnocení cost-efektivních studií k dané problematice.
 • Komise dále uspořádá konferenci EMAS na vysoké úrovni, kde hlavním tématem bude management životního prostředí v cirkulárním hospodářství - příležitosti a výzvy pro soukromý sektor; instrumenty EMAS pro přeměnu měst a aglomerací na zelenější a rozumnější. Zdůrazněna bude rovněž klíčová role veřejných orgánů při zviditelňování managementu životního prostředí, ruku v ruce se soukromým sektorem.
 • Zasedat bude Rada pro hospodářské a finanční věci a Výbor pro obchodní politiku.
 • Zasedat bude COREPER I.
 • V EHSV bude pokračovat konference na téma „Udržitelné cíle rozvoje: Implementace vEvropě“.

Sobota 14. listopadu

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 15. listopadu

 • Uskuteční se summit G 20 v rámci tureckého předsednictví. EU budou na summitu reprezentovat předseda Komise Juncker a předseda Evropské Rady Tusk.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 15.11.        Rámcová regulace pro výstupy evropských statistik osob a domácností

Do 16.11.        Veřejná konzultace k přezkumu směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu

Do 17.11.        Rámcová regulace zahrnující podnikatelské statistiky

Do 18.11.        Veřejná konzultace ke strategii pro zemědělské statistiky

Do 24.11.        Veřejná konzultace o podrobných pravidlech provádění inspekčních postupů klinických hodnocení, včetně požadavků na kvalifikaci a vyškolení inspektorů, podle čl. 78 odst. 7 nařízení (EU) č. 536/2014      

Do 24.11.        Veřejná konzultace k prováděcímu aktu Komise týkajícího se zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky podle čl. 47 prvního pododstavce směrnice 2001/83/ES

Do 24.11.        Podrobné pokyny Komise týkající se zásad správné výrobní praxe pro hodnocené humánní léčivé přípravky podle čl. 63 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 24.11.        Akt Komise v přenesené pravomoci týkající se zásad a pokynů správné výrobní praxe u hodnocených humánních léčivých přípravků a inspekčních postupů podle čl. 63 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 536/2014

Do 25.11.        Poskytování informačních služeb k multimodálnímu cestování v celé Unii podle směrnice o inteligentních dopravních systémech 2010/40/EU

Do 27.11.        Veřejná konzultace ohledně struktury spotřebních daní u alkoholu a alkoholických nápojů

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech                       mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského                                       parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady                          (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o                                postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního                            zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a                                       záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a                                     přístup k informacím online v EU

Do 18.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a                   cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských                                    fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob             (CCCTB)

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 29.1.          Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práv

Do 27.10.      Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 06/11/2015.< Archív novinek