Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 21.12. - 27.12. 2015


 
 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí proběhne schůze Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu, kde poslanci projednají návrh rozhodnutí Rady o přijetí změn protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979.
 • V pondělí proběhne ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu výměna názorů se zúčastněnými stranami a Komisí o společnosti Uber.
 • V úterý zasedá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, kde budou europoslanci mj. informováni o výsledku trialogu ke směrnici o kybernetické bezpečnosti.

Pondělí 21. prosince

 

 • Zasedá COREPER II.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP na své schůzi projedná: návrh rozhodnutí Rady o přijetí změn protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979. Výbor dále projedná sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, a Účetnímu dvoru: Konsolidovaná roční účetní závěrka Evropské Unie za rozpočtový rok 2014. Dalším bodem programu bude přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a posílení inovací hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků. Ve Výboru dále proběhne Výměna názorů s Karmenu Vellou, komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybářství, ohledně balíčku opatření pro oběhové hospodářství. Projedná se Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních - úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin. Na závěr Výbor uskuteční výměnu názorů s Evropskou komisí o trestné činnosti s dopadem na planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy.
 • Ve výboru pro dopravu a cestovní ruch EP proběhne prezentace studie tematického oddělení o výsledcích a účinnosti financování železniční infrastruktury v rámci EU. Ve výboru vystoupí GŘ MOVE s prezentací zprávy Komise o společných pravidlech a normách pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí COM(2015)0382. Následně proběhne výměna názorů se zúčastněnými stranami a Komisí o společnosti Uber. Dále proběhne schvalování účtů za rok 2014 - Souhrnný rozpočet EU, rozpočet Evropské komise, Evropské agentury pro námořní bezpečnost (AESM), Evropské agentury pro železnice (ERA), Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). Na závěr v neveřejném jednání na schůzi koordinátorů proběhne výměna informací o vývoji třístranných jednání ohledně železničního balíčku.
 • Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP proběhne výměna názorů ohledně závěrů Lucemburského předsednictví v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí, dále na téma vytvoření právních mechanismů EU a na téma situace ve Středomoří a potřebě uceleného přístupu EU k migraci.
 • V EP se uskuteční návštěva zahraniční delegace pro vztahy sPanafrickým parlamentem.
 • Rovněž proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany.
 • V EHSV se uskuteční schůze užšího předsednictva skupiny Zaměstnavatelé; ECO/384 – 2. schůze studijní skupiny Akční plán o unii kapitálových trhů a ECO/392 – Vnější zastoupení eurozóny – 1. schůze.

 

Úterý 22. prosince

 

 • Zasedá Politický a bezpečnostní výbor.
 • Ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP proběhne hlasování o přijetí změn protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979. Dále se bude hlasovat o přijetí změn protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979. Ve výboru rovněž proběhne přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků.
 • Ve výboru pro dopravu a cestovní ruch EP bude Komise prezentovat prováděcí akt, tykající se pravidel používání aerodynamických zařízení, a dále opatření v letectví (pilotní výcvik, testování, pravidelné kontroly, zamezení vzdušných kolizí). Následně proběhne slyšení o hospodářské soutěži v oblasti mezinárodní letecké dopravy.
 • Ve výboru občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci proběhne prezentace Komise ohledně Evropského programu pro bezpečnost a na téma vízové politiky ve vztahu k některým třetím státům. Dále se uskuteční společná debata ve věci fungování Schengenského prostoru a na závěr zasedání výboru informuje zpravodaj Andreas Schwab o třístranných jednáních ve vývoji směrnice NIS.

Středa 23. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Čtvrtek 24. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

tek 25. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Sobota 26. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 27. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 28.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a přístup k informacím online v EU

Do 30.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob(CCCTB)

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 27.01.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 08.03.        Veřejná konzultace týkající se zkušeností nabytých za první rok uplatňování ekologických povinností v rámci režimu přímých plateb (SZP)

Do 18.03.        Zelená kniha o maloobchodních finančních službách: kvalitnější produkty, větší výběr a lepší příležitosti pro spotřebitele i podniky

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

Do 27.10.            Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 18/12/2015.< Archív novinek