Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 11.1. - 17.1. 2016


 
 • * Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

 • V pondělí zasedají výbory Evropského parlamentu. Tématem ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) budou mimo jiné informace o pařížské Konferenci o změně klimatu 2015 (COP 21) vedoucí k mezinárodní dohodě o změně klimatu.
 • V úterý se v Evropském hospodářském a sociálním výboru uskuteční schůze, kde proběhne diskuze o zprávě růstu za rok 2016.
 • Ve čtvrtek zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), kde proběhne výměna názorů za účasti komisařky Věry Jourové, dále pak diskuse s profesorem Monti ohledně Jednotného trhu. Rovněž proběhne hlasování o dohodě v trialogu ohledně směrnice zajišťující vysokou společnou úroveň bezpečnostních sítí a informací v celé EU.
 • V pátek zasedá Rada pro zahraniční věci a Rada pro hospodářské a finanční otázky.

 

Pondělí 11. ledna

 • Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP proběhne prezentace pracovního programu Evropského účetního dvora na rok 2016. Dále bude projednána zvláštní zpráva EÚD č. 17/2015 (udělení absolutoria za rok 2014) na téma „Podpora akčních týmů pro mladé ze strany Komise“.
 • Výbor měnový a rozpočtový uspořádá hospodářský dialog a výměnu názorů s Pierrem Gramegna, ministrem financí Lucemburska, dále pak výměnu názorů s Hansem Hoogervorst, předsedou – IASB. Ve výboru bude rovněž schválena roční zpráva Bankovní unie za rok 2015.
 • Zasedá výbor pro zaměstnanost a sociální věci, kde proběhne výměna názorů s Lodewijkem Asscherem - ministrem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska. Ve výboru bude projednán program Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání. Předmětem jednání bude rovněž zpráva o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES.
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku navštíví v rámci nizozemského předsednictví Rady Evropské unie pan Henka Kampa, ministr pro hospodářské záležitosti. Ve výboru proběhne výměna názorů s Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku a jednat se bude rovněž o pařížské Konferenci o změně klimatu 2015 (COP 21) vedoucí k mezinárodní dohodě o změně klimatu.
 • Na schůzi výboru pro regionální rozvoj budou poslanci jednat o tzv. Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik.
 • Ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova dojde k výměně názorů s panem Martijnem van Damem, ministrem zemědělství Nizozemska, a to o prioritách nizozemského předsednictví Rady Evropské unie. Dále proběhne hlasování o zavedení mimořádných autonomních obchodních opatření pro Tuniskou republiku.
 • Zasedá výbor pro kulturu a vzdělání, kde předmětem jednání bude zpětná vazba k hlasování výboru ITRE / IMCO o jednotném digitálním trhu.
 • V pondělí bude dále zasedat výbor pro právní záležitosti, kde dojde k jednání o ochraně nezveřejněných know-how a obchodních informací (obchodní tajemství) proti jejich nezákonnému použití a zpřístupnění. Předmětem jednání poté bude dohoda o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou.
 • Zasedá výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, kde proběhne společná debata na téma „Priority nizozemského předsednictví v Radě Evropské unie v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.“

 

Úterý 12. ledna

 • V Radě EU proběhne zasedání politického a bezpečnostního výboru.
 • Pod záštitou předsednictví EU proběhne konference, jejímž předmětem bude podpora všeoborového přístupu při řešení otázky obchodování s lidmi. Konference se uskuteční v Amsterdamu a zúčastní se ji odborníci ze všech 28 členských států EU. Důraz je kladen na výhody všeoborové spolupráce v boji proti nezákonnému obchodu. Nizozemské ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti organizuje konferenci ve spolupráci s Evropskou migrační sítí.
 • V EHSV se uskuteční Schůze studijní skupiny na téma „Zlepšování jednotného trhu.“ V EHSV dále proběhne schůze, kde bude zmapována zpráva o ročním růstu za rok 2016. V úterý rovněž proběhne schůze rozpočtové skupiny.

 

Středa 13. ledna

 • V EP proběhne schůze pracovní skupiny „Interinstitucionální spolupráce“.
 • V Radě EU se uskuteční zasedání vojenského výboru Evropské unie; výboru pro obchodní politiku – odborníci (služby a investice); výboru pro civilní aspekty řešení krizí a politického a bezpečnostní výboru.
 • Zasedat bude COREPER I i COREPER II.
 • V EHSV se uskuteční 3. schůze pracovní skupiny: Obchod pro všechny, 1. schůze pracovní skupiny: Snižování chudoby, 1. schůze pracovní skupiny: Digitální smluvní právo, 1. schůze pracovní skupiny: Evropský systém zajištění vkladů a schůze stálé studijní skupiny: Služby obecného zájmu.

 

Čtvrtek 14. ledna

 • V Radě EU proběhne schůze Euroskupiny. Zasedat bude také evropský výbor pro výzkum a inovaci.
 • V EP proběhne návštěva zahraniční delegace pro vztahy s Palestinou a pro vztahy se zeměmi Andského společenství.
 • V EP dále probíhají jednání výborů. Zasedat bude výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zasedat bude také výbor pro zahraniční věci, kde se uskuteční veřejné slyšení a výměna názorů na globální strategii – Cesta vpřed EU? Výměna názorů proběhne rovněž ohledně pokroku v reformách v Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině.
 • Ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP dojde k představení programu předsednictví Rady.
 • Ve čtvrtek zasedá výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), kde proběhne výměna názorů za účasti komisařky Věry Jourové, a to ohledně smluv na dodávku digitálního obsahu, a dále obsahu smluv týkající se online prodeje zboží a dalšího prodeje na dálku. Dále proběhne veřejné slyšení o necelních překážkách obchodu na vnitřním trhu. Zajímavá bude bezpochyby diskuse s profesorem Monti o otázkách Jednotného trhu. Rovněž proběhne výměna názorů ohledně návrhu zprávy ke Správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016 a k návrhu zprávy o necelních překážkách na jednotném trhu.
 • Na programu jednání výboru pro rybolov bude rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (přepracované znění), dále rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu. Uskuteční se rovněž výměna názorů s Martijnem Van Damem, nizozemským ministrem zemědělství, úřadujícím předsedou Rady, o prioritách nizozemského předsednictví.
 • Zasedat bude také výbor pro regionální rozvoj, výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a výbor pro ústavní záležitosti.
 • V EHSV proběhne schůze komunikační skupiny leden 2016.

 

tek 15. ledna

 • V Radě EU zasedne Rada pro hospodářské a finanční věci, Rada pro zahraniční věci a proběhne zasedání výboru pro obchodní politiku.
 • Proběhne schůze poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).

 

Sobota 16. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 17. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 07.12.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

Do 07.12.        Veřejná konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Do 07.12.        Občanství v EU: Váš názor na společné hodnoty, práva a účast na demokratickém životě.

Do 11.12.        Veřejná konzultace týkající se uplatňování směrnice 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Do 14.12.        Veřejná konzultace o oxidu zinečnatém (barvivo) v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace o chloracetamidu v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

Do 14.12.        Veřejná konzultace týkající se provádění a uplatňování směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení

Do 16.12.        Veřejná konzultace o normách na jednotném digitálním trhu: stanovení priorit a záruky splnění cílů

Do 18.12.        Veřejná konzultace k modernizaci DPH z přeshraničního elektronického obchodu

Do 21.12.        Veřejná konzultace překonání překážek v příhraničních regionech

Do 28.12.        Veřejná konzultace o geoblokingu a jiných geografických omezeních pro nakupování a přístup k informacím online v EU

Do 30.12.        Veřejná konzultace o regulatorním prostředí pro platformy, online zprostředkovatele, data a cloudy a ekonomice založené na spolupráci

Do 31.12.        Na cestě k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými  zeměmi po roce 2020

Do 06.01.        Přezkum nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Do 06.01.        Výzva ke sdělení skutečností: Regulační rámec EU pro finanční služby

Do 06.01.        Veřejná konzultace k tématu Kryté dluhopisy v Evropské unii

Do 08.01.        Veřejnost a podniky o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Do 14.01.        Veřejná konzultace o dopadech maximálního poměru odměny podle směrnice o kapitálových požadavcích 2013/36/EU (CRD IV) a o celkové účinnosti pravidel odměňování podle CRD IV

Do 15.01.        Veřejná konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobilů

Do 22.01.        Konzultace ohledně možného omezení nebezpečných chemických látek (látek CMR kategorie 1A a 1B) v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské použití podle čl. 68 odst. 2 nařízení ES č. 1907/2006 (nařízení REACH)

Do 22.01.        Veřejná konzultace týkající se hodnocení sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o akčním plánu proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (KOM(2011) 748)

Do 27.01.        Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

Do 29.01.        Revize směrnice o Energetické účinnosti

Do 10.02.        Veřejná konzultace o zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice

Do 10.02.        Příprava nové směrnice o obnovitelných zdrojích energie pro období po roce 2020

Do 12.02.        Veřejná konzultace k posílení úlohy vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat práva

Do 16.02.        Veřejná konzultace ohledně sdělení Komise o aspektech používání článků 3,5 a 7 nařízení č. 141/2000 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Do 17.02.        Veřejná konzultace o možných opatřeních k odstranění překážek bránících pracujícím rodičům a pečujícím osobám dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Do 18.02.        Veřejná konzultace k přezkumu národních velkoobchodních trhů s roamingem, politiky přiměřeného využívání a mechanismu udržitelnosti, uvedených v nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu  které se mění nařízením (EU) č. 2015/2120

Do 19.02.        Veřejná konzultace ohledně hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU

Do 01.04.        Vyhodnocení a modernizace právního rámce pro prosazování práv duševního vlastnictví

Do 27.10.            Veřejná konzultace ohledně revize požadavků na informace a procedurálních náležitostí podle článků 41 až 44 Smlouvy o Euratomu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 08/01/2016.< Archív novinek