Archív témat

Rozvojová spolupráce EU


Obsah rubriky:

 


1. Aktuality
2. Úvod

       2.1. Co je to rozvojová spolupráce?

       2.2. Programy zahraniční pomoci EU

3. Tipy a rady

 

1. Aktuality

 

Rozvojový seminář na téma:

 

Udržitelná energie v programech EU pro vnější akci, seminář pro potenciální dodavatele, který se uskuteční na podzim 2017 v Bruselu.

Více informací naleznete na http://sectorseminars.eu/next_seminar.php

 

Další aktuální informace o rozvojových seminářích pořádaných v Bruselu naleznete na www.sectorseminars.eu

 

Sektorové semináře k programům zahraniční pomoci EU mají svoji tradici již od roku 1998. Jejich prostřednictvím získávají firmy potřebné informace o tom, jaké programy zahraniční pomoci EU jsou v konkrétním sektoru (např. doprava, vodní hospodářství, energetika, vzdělávání) k dispozici a kde bude (v následujícím období) probíhat jejich aktuální implementace. Těchto seminářů, které společně s národními organizacemi na podporu obchodu a vybranými partnery organizují Stálá zastoupení (SZ) členských zemí EU. Za ČR konkrétně:

 

 

Semináře se konají dvakrát ročně v Bruselu a mají podobu celodenních setkání. Firmy zde získají informace od zástupců Evropské komise o aktuálním stavu programů a o nových iniciativách. Seminář také poskytuje prostřednictvím networkingu příležitost podělit se o zkušenosti s podnikateli z ostatních členských zemí EU, kteří se programů zahraniční pomoci již účastní, a zejména i navázat kontakty se zkušenějšími a potenciálními partnery.

 

Příručka PRAG

 

Aktuální příručka PRAG – Praktický průvodce procesem uzavírání smluv u projektů vnější pomoci EU (Practial Guide on Contract Procedures for EU External Actions) je k dispozici zde.

 

 

Příručka pro české firmy a NGOs k projektům vnější spolupráce

 

CEBRE a Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s portálem businessinfo.cz připravili v červnu 2016 brožuru, která slouží jako příručka pro zájemce o zahraniční pomoc EU. Brožura vysvětluje jednotlivé programy a nástroje a poskytuje seznam oblastí podpory pro jednotlivé země. Brožura u každé země uvádí vybrané prioritní oblasti a informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Brožuru si můžete stáhnout zde.

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR připravilo v roce 2014 příručku k programům a výběrovým řízením EU v oblasti vnější spolupráce. Příručka také podrobněji popisuje, jak vznikají projekty v EU a jakými pravidly je třeba se řídit při výběrových řízeních EU. Obsahuje však i mnoho užitečných informací a praktických rad, jak se na tendery a grantové výzvy EU nejlépe připravit, kterých častých chyb se vyvarovat nebo jak se obrátit na naše ministerstvo a české zastupitelské úřady, které Vám mohou být v tomto procesu nápomocné.  Příručka ke stažení zde

 


2. Úvod

 

2.1. Co je to rozvojová spolupráce Evropské unie?

 

Zájmem Evropské unie je bránit chudobě, nestabilitě a konfliktům ve světě. Z tohoto důvodu je důležitou politikou Evropské unie zahraniční pomoc třetím zemím. Zahraniční pomoc EU je poskytována ze zdrojů společného rozpočtu Evropských společenství a z tzv. Evropského rozvojového fondu (EDF). Zahraniční pomoc EU je poskytována na základě širokého spektra regionálně nebo tematicky zaměřených programů, které jsou vypracovány Evropskou komisí (EK).

 

Vnější působení EU (EU jako globální partner) zůstává jednou z priorit v rámci současné finanční perspektivy, stanovující rámec pro alokaci prostředků v letech 2014 až 2020.

 

 

2.2. Programy zahraniční pomoci EU

 

Programy zahraniční pomoci EU jsou buď roční, nebo víceleté programy spolupráce EU s třetími zeměmi vymezené především podle svého regionálního zaměření. Pro každé teritorium existují jak bilaterálně zaměřené programy, tak také sektorově zaměřené programy, které pokrývají více zemí v daném regionu, a regiony, na které se vztahuje zahraniční pomoc EU, jsou vymezeny následovně:

 

 • Kandidátské a potenciální kandidátské země pro vstup do EU - IPA II
 • Sousední země EU na Jihu a Východě Evropy - ENI
 • Země Asie, Střední Asie, Latinské Ameriky, JAR a Středního východu - DCI
 • Země ACP (Afrika, Karibik a Tichomoří) – EDF
 • Nástroj přispívající ke stabilitě a míru - IcSP
 • Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva - EIDHR
 • Dohody o strategickém partnerství - PI
 • Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti - INSC

 

... zpět na seznam

 3. Tipy a rady    

 

Zapojení do programů zahraniční pomoci EU

Důležité je na samém začátku zdůraznit, že tendrová řízení i většina výzev v rámci programů zahraniční pomoci EU jsou spravovány jednotlivými Delegacemi Evropské komise ve třetích zemích, popřípadě přímo Evropskou komisí z Bruselu či speciálně vytvořeným sekretariátem daného programu, a nikoli státními úřady v ČR. Subjekty, které se o tyto programy uchází, musí nejen prostředí v těchto třetích zemích znát, ale mít také dostatečnou kapacitu pro přípravu a vlastní realizaci této účasti za hranicemi ČR.

 

Co je k účasti potřeba znát?

Programy zahraniční pomoci EU podléhají systému víceletého programování, který je založen na několika fázích. V současné době se plánování a veškerá implementace týká sedmiletého finančního rámce 2014-2020.

 

Právním základem každého programu zahraniční pomoci EU je zvláštní Nařízení, které stanovuje cíle, priority, příjemce finanční podpory, prostředky i způsob implementace programu. Podrobnější prováděcí pravidla pak jsou v závislosti na konkrétním regionu světa stanovována v Nařízeních přijímaných ze strany Evropské komise.

 

Strategické dokumenty definují priority každého programu:

 

Akční plány, Common Strategic Framework (IPA II), Single Support Frameworks (ENI), Joint Framework Documents (DCI), pro společné programování Evropské komise a členských států EU se používají Joint Programming Documents, Regional Strategy Papers, Thematic Strategy Papers) – dlouhodobé cíle na 7 let


Projektová úroveň (Roční akční plány s akčními fišemi) – konkrétní projekty v daném roce
 

Jak se mohou do programů zahraniční pomoci EU zapojit české firmy?

V případě, že má firma zájem účastnit se programů zahraniční pomoci EU, základní krok představuje seznámení s příslušným národním strategickým dokumentem. Strategické dokumenty lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise:

Důležité je nicméně přesně znát pravidla implementace a podmínky účasti, které jsou v obecné rovině identické pro všechny programy. Je nutné sledovat aktuální příležitosti v podobě připravovaných a vypsaných výběrových řízení a výzev k předkládání projektů. Tyto informace jsou dostupné na internetových stránkách provozovaných opět GŘ pro rozvoj, a to ve zvláštní sekci s názvem Funding - http://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en, kde jsou k dispozici i příslušné roční akční plány na jednotlivá léta a další důležité informace:

 • Latest Publications (Naposledy zveřejněné výzvy/ výběrová řízení) – zobrazí soubor výzev/ výběrových řízení, která byla publikována vposledních deseti kalendářních dnech.
 • Search by reference (Vyhledávání dle referenčního čísla) – pokud známe referenční číslo, je možné podle něj vyhledat konkrétní výzvu/ výběrové řízení (v tomto případě se zobrazí pouze požadovaný záznam).
 • Advanced Search (Pokročilé vyhledávání) – umožní prostřednictvím zadaných kritérií vymezit výzvy/ výběrová řízení, která nás zajímají. Takovými kritérii jsou:
 • Typy programů - regionální, tématické, další;
 • Typy projektů - vyhledávají se výběrová řízení podle typu smlouvy, tzn. Granty (GRANTS), služby (SERVICES), dodávky (SUPPLIES) a práce (WORKS)
 • Podle statutu - je možné vyhledávat připravovaná řízení (FORECAST), vypsaná řízení (OPEN) anebo již uzavřená řízení (CLOSED)
 • Podle geografického hlediska – vyhledávají se regionální programy (např. pro region ACP) a programy pro jednotlivé země (např. pro Moldavsko);
 • Podle data uveřejnění - před/ po konkrétním datu vkalendáři

... zpět na seznam

  

 


 


< zpět na archív temat